In deze privacyverklaring leggen wij uit welke privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wij verwerken (opslaan, verzamelen, gebruiken, etc) en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Doing Better verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van haar opdrachtgevers. Dit betekent dat niet Doing Better, maar de opdrachtgever bepaalt welke soort gegevens verwerkt worden, voor welk doel dat gebeurt en of er bepaalde gegevens verstrekt mogen worden aan derden. De opdrachtgevers met een hostingabonnement bij Doing Better zijn voor hun eigen site(s) de Verwerkingsverantwoordelijken. Doing Better is in dit geval de Verwerker. Bij vragen over privacy over de sites van onze opdrachtgever, moet u contact opnemen met de eigenaar van de site.

Daarnaast verwerkt Doing Better voor haar eigen organisatiedoeleinden persoonsgegevens, zoals personeelsgegevens en klantgegevens. Doing Better is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van eigen gegevens.

Doing Better acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Abonnement afsluiten

U kunt bij Doing Better een betaald supportabonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Beheer LMS

U kunt het beheer van uw LMS aan Doing Better overdragen. Voor dit doel vragen wij aan u de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze sites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres kan automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook via social media kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze (nieuwe) producten en diensten.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze sites gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw websites actief te laten zijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Indien Doing Better de Verwerkingsverantwoordelijke is, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Beleid accounts gebruikers

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beheer van (nieuwe) accounts aan gebruikers, de toewijzing van rollen en rechten en het beheer van de content. Ook is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inzage en wijzigen van uw gegevens. Het is voor de opdrachtgever zelf ook verstandig om hiervoor procedures in te regelen.

Toegang medewerkers

Doing Better Medewerkers van Doing Better hebben toegang tot de site(s) met een zogenaamd administratoraccount om support en functioneel beheer uit te voeren. In de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Doing Better is dit ook vastgelegd.

Open Source applicaties

Doing Better maakt voor haar dienstverlening waar mogelijk gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals GPL v3). Doing Better is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

De contactgegevens van Doing Better zijn hier te vinden